Obchodní podmínky společnosti ALBRECHT s.r.o.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.winenot.cz  provozovaném společností ALBRECHT s.r.o. od 1.1.2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ALBRECHT s.r.o., se sídlem Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 01799126, OR vedený Městským soudem V Praze, spisová značka C 211952, ze dne 18.6.2013 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami taktéž občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost ALBRECHT s.r.o., se sídlem Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 01799126, OR vedený Městským soudem V Praze, spisová značka C 211952, ze dne 18.6.2013, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující spotřebitel je osoba starší 18-ti letKupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky se ještě za přítomnosti přepravce přesvědčte, že obal zásilky není poškozený. V případě poškození zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Napište na e-mail: info,winenot,cz z">info,winenot,cz z jakých důvodů jste zásilku nepřevzali. My se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

Pokud je zásilka v pořádku, je Vaší povinností bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích nás písemně informovat (dopis nebo e-mail) do tří dnů od jeho doručení. Stejně postupujte i v případě neúplnosti dodávky nebo nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dodacího listu (faktury) spolu s dokladem o zaplacení.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určená k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s vlastnostmi zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vrácenu prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky). Veškeré reklamace musí být bezodkladně uplatněny, a to telefonicky (+420 608 977 842) nebo e-mailem (info,winenot,cz,info[ZAVINAC]winenot.cz).

Kupující je povinen předložit spolu s vadným výrobkem také doklad o zaplacení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním. To znamená, že se vztahuje pouze na zjevné vady chuti a vzhledu. Zboží musí být vráceno v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 obsahu a uzavřené původní zátkou. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude dle dohody se zákazníkem vrácena cena zboží. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka.

Prohlášení o ochraně dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.ledna 2014.